Przeglądy szkół i przedszkoli

W pierwotnym brzmieniu § 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zobowiązywał dyrektora szkoły lub placówki do dokonania kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Przepis ten nie przewidywał żadnych wyjątków i wyłączeń.

Obecnie, po zmianie tego przepisu,(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach) kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów, należących do szkoły powinno się dokonywać co najmniej raz w roku, przy czym przeprowadza się ją w dowolnym terminie.

Podstawą tego zapisu jest zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków od chwili wejścia do szkoły do momentu opuszczenia jej po zakończonych zajęciach szkolnych. Najlepiej zrobić to podczas wakacji, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Wychodząc naprzeciw tym uregulowaniom oferujemy przeglądy w ramach których zwracamy szczególna uwagę na:

  1. warunki pobytu małych dzieci, wskazane w nowej podstawie programowej,
  2. boisko, plac zabaw itp. – czy również tam znajdują się niezbędne instrukcje i regulaminy. Regulaminy te chronią Cię przed odpowiedzialnością za wypadki zaistniałe w czasie niekontrolowanym przez szkołę tj. po zakończeniu działalności szkoły w danym dniu lub w czasie wakacji,
  3. wyłączenie z użytkowania pomieszczeń szkoły (terenu) w czasie przeprowadzania w nich prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych,
  4. teczki akt osobowych nauczycieli – czy wszyscy nauczyciele posiadają kopie aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia bhp i pierwszej pomocy – na bezpieczeństwo pobytu uczniów w szkole ma wpływ wiedza nauczycieli w zakresie bhp,
  5. zasoby apteczki – nie mogą w niej znajdować się leki ani preparaty dopuszczone do stosowania wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Nie możesz za to zrezygnować z wyposażenia apteczki w środki opatrunkowe,
  6. meble i inne wyposażenie, z którego korzystają uczniowie – muszą być dostosowane do wymagań ergonomii oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
Powrót do przeglądów