Przeglądy stanu bhp

Celem przeglądów warunków pracy jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą przyczynić się do wypadków lub chorób związanych
z warunkami pracy oraz określić sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń. W szczególności przeglądom winny być poddane:

  • budynki jednostki i tereny z nimi związane (drogi, przejścia, place składowe);
  • pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne;
  • urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne;
  • oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy;
  • maszyny i urządzenia techniczne oraz ich urządzenia zabezpieczające;
  • ochrony indywidualne i zbiorowe;
  • procesy technologiczne i inne procesy pracy, ich organizacja i stosowane materiały;
  • organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii;
Powrót do przeglądów