Przeglądy

Przeglądy warunków pracy prowadzimy w formie:

 • przeglądów kompleksowych;
 • przeglądów problemowych;
 • przeglądów doraźnych.

Przegląd kompleksowy może obejmować:

 • kontrolę całego zakładu pracy (wszystkich komórek organizacyjnych), w tym budynków, terenów z nimi związanych, pomieszczeń i stanowisk pracy, a także przygotowania pracowników do wykonywania określonej pracy;
 • kontrolę całego pionu, wydziału i procesów pracy w nim wykonywanych, pomieszczeń i stanowisk pracy, a także kwalifikacji pod względem zdrowotnym oraz bhp zatrudnionych pracowników.

Przegląd problemowy polega na szczegółowej kontroli określonej problematyki z dziedziny bhp i może dotyczyć np.:

 • stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym zabezpieczeń stosowanych na tych urządzeniach;
 • stanu technicznego środków transportu wewnątrzzakładowego i jego organizacji;
 • stosowania substancji chemicznych w procesach pracy;
 • organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe;
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bhp;
 • badań lekarskich pracowników.

Przegląd doraźny przeprowadzany jest przeważnie w związku z wypadkiem, awarią lub skargą pracowników. Obejmuje problemy, które wywołały potrzebę przeprowadzenia kontroli i może dotyczyć jednego stanowiska, części lub całej komórki organizacyjnej albo nawet całego zakładu.

Przeglądy stanu BHP
Przeglądy stanowiskowe
Przeglądy szkół i przedszkoli