PPOŻ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje  strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 /nie dotyczy budynków inwentarskich/,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ są jednymi z najczęściej zaniedbywanych i niedocenianych szkoleń. Sprawą oczywistą wydaje się, że podczas pożaru należy użyć gaśnicy lub innego środka gaśniczego. W praktyce jednak okazuje się, że pod wpływem stresu wywołanego ogniem ludziom trudno odnaleźć się w sytuacji. Brak wiedzy z zakresu jak się zachować, jak użyć gaśnicy i czy na pewno tej, a do tego brak praktyki w użyciu gaśnic potęguje stres i utrudnia działania.

Nasze szkolenia składają się z części teoretycznych i praktycznych. Każdy z uczestników ma okazję zapoznanie się z praktycznym działaniem gaśnic podczas gaszenia kontrolowanego „mini pożaru”

Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego

Gaśnice zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Czyli mimo wytycznych producenta określających pierwszy przegląd po 2 latach, wyższość ma prawo polskie, które nakłada obowiązek przeglądów raz na 12 miesięcy.

Hydranty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów hydranty powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Zgodnie z normą PN–EN 671-3 co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa).

Powrót do szkoleń