Pomoc w opracowaniu zarządzeń pracodawcy

Podstawowe regulacje z zakresu BHP znajdują swoje odzwierciedlenie w regulaminach pracy. Zdarza się, iż są to zapisy zbyt ogólne a przeprowadzane kontrole zlecają ich dostosowanie do obowiązujących w zakładzie uwarunkowań.
Nasza oferta to pomoc i doradztwo przy wprowadzaniu nowych uregulowań ale także dostosowywanie czy uszczegóławianie już obowiązujących,
w związku z wprowadzanymi innowacjami w zakładzie. Nasz katalog podstawowych zarządzeń obejmuje min.:
Zarządzenia:
w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego)
w sprawie informacji o warunkach zatrudnienia.
w sprawie badań lekarskich osób kierujących pojazdem 
w ramach obowiązków służbowych
w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 
i prowadzenia ewakuacji
w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy 
wyposażonych w monitory ekranowe
w sprawie powołania zakładowej komisji BHP
w sprawie warunków wydawania posiłków profilaktycznych 
i napojów
w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie zakładu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Wychodząc naprzeciw pracodawcom proponujemy zarządzenia indywidualne wynikające ze specyfiki branży i charakteru wykonywanej działalności.