Pomiary środowiskowe

Warunki środowiska pracy mają zasadniczy wpływ na zdrowie pracownika. W celu zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, na pracodawcę zostały nałożone określone obowiązki.

            Należy do nich zaliczyć w szczególności obowiązek:

  • przeprowadzania na swój koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;
  • rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów oraz udostępniania ich pracownikom;
  • utrzymywania w stanie stałej sprawności urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia to czynniki, które działając na pracownika przez okres dłuższy mogą spowodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej czy zmiany w stanie zdrowia, powodując w ostateczności choroby zawodowe.

            Do najczęściej występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych, których występowanie w środowisku pracy zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia badań i pomiarów, należy zaliczyć: