Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego wynika z kodeksu pracy. Zgodnie z art. 226 pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a ponadto informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Zgodnie z art. 211 k. p., pracownik jest zobowiązany:

  • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
  • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
  • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

Nasza ocena podlega corocznej rewizji, którą uwzględniamy w naszym Rocznym Planie Pracy. Prowadzimy w zakładzie działania mające na celu podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń i uciążliwości.

W efekcie końcowym, pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na wystawionym przez pracodawcę – zaświadczeniu, przyjęcia do wiadomości
i stosowania obowiązujących przy pracy powierzonej: przepisów i zasad bhp, postanowień instrukcji, zakazów i nakazów.

Dodatkowo otrzymuje do zapoznania Kartę oceny ryzyka zawodowego oraz  Kartę oceny ryzyka chorobowego.

Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy zespołowo, przy udziale powołanej Komisji oraz osób kierujących pracownikami według Planu Pracy Komisji.