Opracowanie instrukcji bhp

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Instrukcje bhp to obowiązkowy element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz § 41 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Wprowadzamy w zakładach instrukcje przy zastosowaniu określonych procedur.

 1. Przeprowadzenie audytu obowiązującego stanu BHP.
 2. Zdefiniowanie grup obszarów podlegających określeniu poprzez instrukcje.
 3. Dostosowanie ogólnych procedur wdrażania i obowiązywania instrukcji do potrzeb konkretnego zakładu, firmy.
 4. Opracowanie instrukcji, uzgodnienie ich treści z komisją oraz przedstawicielami pracowników.
 5. Zapoznanie pracowników.
 6. Sporządzenie wyciągów z arkuszy zapoznania i  umieszczenie ich w Teczkach Akt Osobowych.
 7. Rozmieszczenie instrukcji na terenie zakładu, wyznaczenie miejsc ich przechowywania.
 8. Coroczna rewizja ich aktualności podczas przeglądu stanu bhp.