Normy przydziału odzieży roboczej i soi

Jednym z celów każdego pracodawcy powinno być zapewnienie właściwego wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy.
Przy ustalaniu środków ochrony indywidualnej niezbędnych do stosowania przy określonych pracach pracodawca powinien uwzględniać wskazania zawarte w tabelach nr 1-3 załącznika nr 2 do Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej powinien poprzedzony zebraniem i przeanalizowaniem informacji bezpośrednio związanych
z przyszłym stosowaniem tych środków na danych stanowiskach pracy w postaci ankiet, analiz czy wywiadów. Te jednak informacje są zbyt ogólnikowe. Dobór Śródków i odzieży powinien się także opierać o przeprowadzone badania środowiska pracy oraz analiza stosowanych preparatów i substancji niebezpiecznych, stosowanych technologii, obsługiwanych maszyn i urządzeń. Nie należy przy tym zapomnieć, iż bardzo istotna rzeczą powinna tu być także wygoda i bezpieczeństwo wykonywania prac.
Doradzimy, ubierzemy i prawidłowo dopasujemy odzież i środki ochronne dla pracowników. Tak, by czuli się bezpiecznie, mogli swobodnie wykonywać czynności a używanie środków ochrony indywidualnej stało się tak naturalną sprawa jak spożywanie posiłków.