Dokumentacja wypadkowa

Do podstawowych obowiązków pracodawców należy zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników. Jednak, pomimo wypełniania tego obowiązku
i stworzenia właściwych, zgodnych z przepisami, warunków może mieć miejsce nieszczęśliwe zdarzenie, jakim jest wypadek przy pracy.
Niezmiernie ważne są tu zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy (zakładu pracy) w razie wystąpienia wypadku przy pracy i związane z nim postępowanie powypadkowe. Ważną rolę odgrywa tutaj prawidłowe ustalenie przyczyn i okoliczności każdego wypadku przy pracy, gdyż pozwala ono m.in. określić istniejące w zakładzie pracy zagrożenia, a następnie usunąć je lub ograniczyć.

Wdrażamy procedury wypadkowe obejmujące min.:
Regulacje prawne z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków   
Podstawy prawne konieczności analizowania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
Podstawowe definicje
Postępowanie powypadkowe
Schemat rozpoznawania wypadków
Rozporządzenie powypadkowe
Obieg dokumentacji powypadkowej