Audyty stanu BHP u klienta

Poszanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są podstawowymi obowiązkami pracodawcy. Problem ochrony pracownika w procesie pracy ma nie tylko aspekt humanitarny, ale również ekonomiczny. Człowiek w trakcie wykonywania pracy narażony jest na zagrożenia wynikające nie tylko z samej pracy, ale również z oddziaływania warunków środowiska, w którym pracuje. Wskutek tego odczuwanie przez niego uciążliwości pracy będzie tym niższe, a jej efektywność tym wyższa, im bardziej sprzyjające będą warunki, w których ona przebiega. Coraz częściej upowszechnianym narzędziem do określenia, czy działania w zakładzie pracy są zgodne z obowiązującym prawem oraz wskazania czy i gdzie występują nieprawidłowości, są listy kontrolne. W założeniach stanowią one narzędzie służące do oceny rzeczywistego poziomu przestrzegania prawa w danym zakładzie, na stanowisku pracy.
Lista kontrolna zawiera wykaz potencjalnych nieprawidłowości mogących występować w większości małych przedsiębiorstw wraz z niezbędnymi odniesieniami do obowiązujących przepisów.

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące BHP nakładają na Pracodawcę obowiązek ich stosowania, a tym samym prowadzenia wymaganej dokumentacji, przeprowadzenia szkoleń, przeglądów, stosowania środków ochrony itp. bez względu na ilość zatrudnionych pracowników. Co ważne uchybienia względem przepisów BHP są zagrożone sankcjami grzywny do 30 000 zł i karą pozbawienia wolności do lat 3, a Sądy nie mają ograniczenia
w  jednoczesnym zastosowaniu obu sankcji. Ponadto zauważyć należy, że sankcje te nie ograniczają prawa do żądania odszkodowania a nawet renty przez, poszkodowanego w efekcie wypadku pracy lub choroby zawodowej, pracownika.

Nasz audyt to kontrola ponad 20 obszarów w zakresie BHP w zakładzie. Po jego przeprowadzeniu wskazujemy obszary, które powinny podlegać analizie, te które należy skorygować, ale także takie które wymagają całkowitej zmiany czy dostosowania do istniejącego stanu prawa.

W przypadku braku rozwiązań proponujemy wdrożenie odpowiednich procedur i doradztwo w toku ich wdrażania.

Konsekwencją takiego audytu jest przedstawienie pracodawcy dwóch alternatywnych propozycji na rozwiązanie stwierdzonych uchybień wraz z kosztorysem naszych usług.

W przypadku, kiedy po przeprowadzeniu audytu w zakładzie stan BHP nie budzi zastrzeżeń składamy gratulacje, a nasza usługa jest bezpłatna.